Ir al contenido

Ee'iyalaaya a'laülaasü

Tü Wikipeetia
Ayaawatia sukuwa'ipa tü wa'yataainkaa
Na wayuukana koumainshii Wajiirapünaa, pasanain sünain tü mmapa'akalüirua Kolompia otta müsia Wenesuweera. Tü nanüikika shia tü wayuunaikikalü. Wikipeetia süka wayuunaiki süpülajatü akotchajaa tü nakuwa'ipaka na wayuukana sünain ashajuushin shia süpüla kottuinjatüin otta süpüla ne'rüinjatüin na tepichikana mapa.
Eekalü süpüla e'rajaana
Woumainkat Wayuuirua Jayeechi Kuwentamaajatü Jolotsükalüirua Atüjalaa
Woumainkalü Süchikimaajatü wayuuirua Jayeechipülee Kuwentamaajatü Jolotsükalüirua Atüjalaa
Wayuunaiki A'walakajütkalüirua pütchi Achajaya Mi'iraa Sünoula wayuu Epinasee
Wayuunaiki A'walakajütkalüirua pütchi Achajaya Mi'iraa Sünoula wayuu Epinasee
Sukuwa'ipa wayuu Anüikii Atüjaapülee Matemaatika Sukumajaala wayuu Ayaawataaka aa'in
Sukuwa'ipa wayuu Anüikii Atüjaapülee Sukuwa'ipa ayaawajia Sukumajaala wayuu Ayaawataaka aa'in
Wunu'ulia Wuchiirua Kachuweerakalüirua Sukua'ipa mmapa'akalüa Outkajawaa Outkajawaa
Wunu'ulia Wuchiirua otta mürülü Kachuweerakalüirua Sukuwa'ipa mmapa'akalü Wiki-kepein Wiki-Antirawaa
Ashajaa pütchi Shiküin wayuu Wayuukalüirua namaiwa Wayuu naatajatü akua'ipa Sukuwa'ipamaajatü Wenesueela Sukua'ipamaajatü Kolompia
Cho'ujaaka süpüla ashajünaa Neküin wayuu Pülaiwa'a mmapa'a Wayuu naatajatü akuwa'ipa Sukuwa'ipamaajatü Wenesuweera Sukuwa'ipamaajatü Kolompia
Ayaawatia wapüshi Juyaawusee woumainpa'a Ayorolojawaa julu'u wakua'ipa Achepaaka Apülajawaa Sukua'ipamaajatü Kolompia
Ayaawatia wapüshi Juyaawusee woumainpa'a Yootirawaa süchiirua wakua'ipa Achepaaka Ji'ipapa tü apüralawaaka Süyaawatia juyakalüWikipeetia naatajatü süka sünüiki wayuu wattaje'ewalü
qu:Runa Simi Runa Simi
Keechwanaiki
nah:Nawatlahtolli Nawatlahtolli
Naawuatülenaiki
nv:Diné bizaad Diné bizaad
Nawaajaanaiki
gn:Avañe'ẽ Avañe'ẽ
Waaraniinaiki
ay:Aymar aru Aymar aru
Aimaaranaiki
kl:Kalaallisut Kalaallisut
Kürolantiaanaiki
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Inuuktitutenaiki
Iñupiak Iñupiak
Iñuupiakünaiki
ᏣᎳᎩ ᏣᎳᎩ
Cherookinaiki
ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
Küriinaiki
Cheyenne Tsėhesenėstsestotse
Cheyeenenaiki
Atikamekw Atikamekw
Atikamekw
Ñizol Wvbgiñ Mapudungun
Mapuutunkunaiki
Yich Táanil Ju'un Maaya t'aan
Maayanaiki
Ipirungáwa Ñe'engatú
Ñe'enkatuunaiki
Nab'ey wuj Kaqchikel
Kakchikeelünaiki
Soo'omüin tü a'yatawaaka sünainjeeka Shikiipü'ü Wikimedia
Commons Commons
Ayaakuwaapülee
Wikinews Wikiachikimaajatü
Achikimaajatü
Wiktionary Wikipütchimaajatü
Pütchimaajatü
Wikiquote Wikiquote
Akotchajiaapülee sünüiki wayuu kekiisü
Wikibooks Wikikaralo'utapülee
Karalo'uta jutatüsü
Wikisource Wikiekirajaaya
Akotchajülee ekirajaaya
Wikispecies Wikiwuchiirua
Süpülajana sünülia wuchiirua
Wikiversity Wikiekirajülee mulo'u
Ekirajiaapülee tijitaalü
MediaWiki MediaWiki
O'ttiaapülee
Wikidata Wikidata
Suurala atüjalaka
Meta-Wiki Meta-Wiki
Shikiipülee aa'innaka
Wikivoyage WikiO'unajawaa
Süchikimaajatü o'unajawaa