Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Sheitaa

Tü Wikipeetia

Süchikimaainjatü tü shaitaakalü:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sheitaa"

Tüseenaka 11 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 11.