Akotchajülee sünülia:Sheitaa

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Süchikimaainjatü tü shaitaakalü:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sheitaa"

Tüseenaka 10 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 10.