Süpülajana yootirawaa

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Püjüttaa eere kamalain pümüin yoota wamaa otta süpüla pütüjaai saa'u tü wa'yataainka

Yootirawaa sulu'upüna telegram

Yootirawaa sulu'upünaa WhatsApp