Akotchajülee sünülia:Jayeechipülee

Tü Wikipeetia

Yaaya yaainjatü süchiki tü jayeechikalü:

  1. Sisira

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Jayeechipülee"

Tüseenaka 7 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 7.