Akotchajülee sünülia:Jolotsükalüirua

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya ashajünüsü sünülia tü shuliwalakalüirua:

  1. Mantüin
  2. Wawai

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Jolotsükalüirua"

Tüseenaka 10 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 10.