Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Jolotsükalüirua

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüsü sünülia tü shuliwalakalüirua:

  1. Mantüin

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Jolotsükalüirua"

Tüseenaka 12 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 12.