Akotchajülee sünülia:Wayuunaiki

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya ashajünüinjatü süchiki sukuwa'ipa tü wayuunaiki:

  1. Süshajia tü wayuunaikika
  2. Alfabeto de lenguas indígenas venezolanas

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Wayuunaiki"

Tüseenaka 8 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 8.