Akotchajülee sünülia:Wayuunaiki

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El principal artículo de esta categoría es wayuunaiki.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Wayuunaiki"

Tüseenaka 5 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supüshua'a sünainjee 5.