Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Sünoula wayuu

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüinjatü sukuwa'ipa tü nanoujaka anain na wayuukana:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sünoula wayuu"

Tüseenaka 7 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 7.