Akotchajülee sünülia:Sünoula wayuu

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
ReligijneSymbole.svg

Esta categoría corresponde a los artículos de A'inwaa.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sünoula wayuu"

Tü akotchiraayanüliee tüü kalu'usu ne'e tüseena ee'iyalaayaaka.