Akotchajülee sünülia:Sukua'ipamaajatü Wenesueela

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya e'itaanüinjatü süchikimaajatü Wenesuweera:

  1. Alijunapiapa'a Kooro
  2. Kanaima
  3. Lila Morillo
  4. Alijunapiapa'a Marakai

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sukua'ipamaajatü Wenesueela"

Tüseenaka 14 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 14.