Akotchajülee sünülia:Sukua'ipa ayaawajia

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

En esta categoría se lista todo lo relacionado con las matemáticas.

Akotchiraayanülieeka tüü malu'usat kasa müinka saa'in ee'iyalayaa jee anaajaala.