Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:Süchikuu pülaiwa'a mmapa'akat

Tü Wikipeetia

Süchiki sukumajaaiwa tü mmapa'akalü naashin na wayuukana:

  1. Taata Juya

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Süchikuu pülaiwa'a mmapa'akat"

Tüseenaka 2 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 2.