Akotchajülee sünülia:Epinasee

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya e'itaanüsü sünülia tü neiyajiaa na wayuukana:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Epinasee"

Tüseenaka 17 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 17.