Akotchajülee sünülia:Sukumajaala wayuu

Tü Wikipeetia

Yaainjatü e'itaanüin sünülia tü nakumajakaa na wayuukana süka najapü:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sukumajaala wayuu"

Tüseenaka 39 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 39.