Akotchajülee sünülia:Sukumajaala wayuu

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaainjatü e'itaanüin sünülia tü nakumajakaa na wayuukana süka najapü:

  1. Epijaa
  2. A'lakajawaa
  3. Atükaa pootshi

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Sukumajaala wayuu"

Tüseenaka 34 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 34.