Akotchajülee sünülia:Wunu'ulia

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaainjatü e'itaanüin sünülia tü wunu'uliakalüirua:

  1. Mali'walaa
  2. Shankü
  3. Jimo'ula

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Wunu'ulia"

Tüseenaka 44 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 44.