Ir al contenido

A'wanajaanüka yaawala

Pi'rajaa soo'u süchikanain a'wanajaanüka yaawala sünain tü wiki sulu'u ee'iyalayaaka tüü.

Opciones sobre cambios recientes Ee'iyataa tü chiiruajatüka 50 | 100 | 250 | 500 a'wanajuushika sünain achiiruajatüka 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ka'i
Ounjulaa na ashajiraaka nanülia | Ounjulaa na manüliasükalüirua | Ounjulaa tü tanaate'erainkalüirua | Ee'iyataa bots | Ounjulaa anaatünaka motsosü | Mostrar categorización de páginas | Ee'iyataa Wikidata
Ee'iyataa tü jeketka a'wanajaanüka sünainjee tü 17:49, 14 Jul. 2024
 
Lista de abreviaturas:
D
Anaataa tüü Wikidata
J
Tü anaatawaka tüü sukumajaain wane ee'iyalaaya (pi'rajaalee sümaa kanüliaamaajatü eere ee'iyalaayaakalirua jeketü)
m
Tüü shia wane anaatawa motsosü
b
Tü anaatünaka müinma yaa saainjala wane rowot
(±123)
Tü saja'apüinkaa ee'iyalaayaaka su'wanajaain tü süyaawaseeka bytes
Página vigilada temporalmente

9 Jul. 2024