Wikipeetia:Ekirajaapülee süchikuu Wikipeetia

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página ofrece una lista de materiales preparados para apoyar el proceso de edición para editores y editoras wayúu y para quienes estén interesados en contribuir en Wikipeetia.

Yaaya e'itaanüsü shiyaakuwa tü ashajaaka napüla na ashajüshiikana müinma yaa otta napüla na eekai akaalijawein waya sünain akumajawaa sukua'ipa Wikipeetia.

Sukua'ipa anaatawaa pütchi sulu'u Wikipeetia (wayuunaikiru'u)[anaatawaa suurala]