Akotchajülee sünülia:A'walakajütkalüirua pütchi

Tü Wikipeetia

Süchiki tü a'walakajütkalüirua pütchi sulu'u woumain:

  1. Fe y alegría Palawaipo'u

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "A'walakajütkalüirua pütchi"

Tüseenaka 3 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 3.