Ee'iyalaaya a'laülaasü

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Wajiira.
Wikipedia-logo-v2-guc.svg

Antüshii jia sulu'umüin Wikipeetia süka wayuunaiki, tü atüjaamaajatü jutatsü sulu'u wayuunaikiru'u eekalü süpüla anaatünaa.

Wikipeetia süka wayuunaiki, shia eere akotchajünüin pütchi saa'ujee sukua'ipa na wayuukana. Na wayuukana koumainshii shi'ipou'ujee tü palaakat Kariiwe, sulu'u Kolompia je Wenesueela. Eeshi maa aka 400.000 wayuu aashajaakana tü wayuunaikikat. Tü atüjaamaajatü jutatsükat o'ttüsü so'u tü juyakat 201X, je ashajünüitpa 473 .
 Ejeketüjaa 


Eekalü süpüla e'rajaana
Antüshi jia

Portal de la Comunidad

Shawantama'ana

Ee'iyatialujuna

Achikiimaajatü

Woumainkat

Wayuuirua

Jayeechi

Kuwentamaajatü

Jolotsükalüirua

Atüjalaa

Wayuunaiki

A'walakajütkalüirua pütchi

Achajaya

Mi'iraa

Sünoula wayuu

Epinasee

Sukuwa'itpa wayuu

Anüikii

Atüjaapülee

Matemaatika

Sukumajaala wayuu

Ayaawataaka aa'in

Wunu'ulia

Wuchiirua

Süpülajana yootirawaa

Kachuweerakalüirua

Sukua'ipa mmapa'akalüa

Outkajawaa

Outkajawaa

Ashajaa pütchi

Shiküin wayuu

Wayuukalüirua namaiwa

Wayuu naatajatü akua'ipa

Sukua'ipamaajatü Wenesueela

Sukua'ipamaajatü Kolompia

Ayaawatia wapüshi

Juyaawusee woumainpa'a

Ayorolojawaa julu'u wakua'ipa

Achepaaka

Apülajawaa

Sukua'ipamaajatü KolompiaGrey-bg rounded cropped.svg
Wikipedia-logo-v2.svg
Wikipeetia naatajatü süka sünüiki wayuu wattaje'ewalü:
Flag of Cusco (2021).svg
Runa Simi
Keechwanaiki
Flag of Mexico.svg
Nāhuatlahtōlli
Naawuatülenaiki
Navajo flag.svg
Diné bizaad
Nawaajaanaiki
Flag of Paraguay.svg
Avañe'ẽ
Waaraniinaiki
Banner of the Qulla Suyu.svg
Aymar aru
Aimaaranaiki
Flag of Greenland.svg
Kalaallisut
Kürolantiaanaiki
Flag of Nunavut.svg
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
Inuuktitutenaiki
Flag of Alaska.svg
Iñupiak
Iñuupiakünaiki
Flag of the Cherokee Nation.svg
ᏣᎳᎩ
Cherookinaiki
Bandera Red Earth Cree.PNG
ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ
Küriinaiki
Flag of Northern Cheyenne.svg
Tsėhesenėstsestotse
Cheyeenenaiki
Nitaskinan flag.png
Atikamekw
Atikamekw
Flag of the Mapuches.svg
Mapudungun
Mapuutunkunaiki
600px-Maya flag.png
Maaya t'aan
Maayanaiki
Flag of Brazil.svg
Ñe'engatú
Ñe'enkatuunaiki
Flag of Guatemala.svg
Kaqchikel
Kakchikeelünaiki
Grey-bg rounded cropped.svg
Wikimedia-logo-circle.svg
Soo'omüin tü a'yatawaaka sünainjeeka Shikiipü'ü Wikimedia:
Commons-logo.svg
Commons
Ayaakuwaapijana
WikiNews-Logo-en.svg
Wikiachikikat
Achikiikat
Wiktionary-logo-51px.gif
Wikipütchimaajatü
Pütchimaajatü
Wikiquote-logo.svg
Wikiachikiimaajatü
Achikiimaajatü
Wikibooks-logo-35px.png
Wikikaralou'takana
Karalou'takana
Wikisource-logo.png
Wikiekii
Ekiyüü
Wikispecies-logo.svg
WikiSpecies
Anaajaalee
Wikiversity-logo.svg
Wikiweetsitaa
Ekirajiaaka tijitaalü
MediaWiki-2020-logo.svg
MediaWiki
Wejeketüjaaya
Wikidata-logo-en.svg
Wikidata
Atijaayo'upala
Wikimedia Community Logo.svg
Meta-Wiki
Aa'innajatükai
Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg
WikiVoyage
Erajaana supülajana ajüitta