Akotchajülee sünülia:Ayaawatia wapüshi

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya ashajünüsü sukuwa'ipa tü wapüshikalüirua:

  1. Atuushi
  2. A'laülaa
  3. Eyüü
  4. Achon'irü
  5. Asiipü
  6. A'üi
  7. Ashimia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Ayaawatia wapüshi"

Tüseenaka 6 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 6.