Akotchajülee sünülia:Ayaawatia wapüshi

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüsü sukuwa'ipa tü wapüshikalüirua:

  1. Achon'irü
  2. Asiipü
  3. A'üi
  4. Ashimia

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Ayaawatia wapüshi"

Tüseenaka 11 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 11.