Wikipeetia Wayuunaikiru'u

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Wikipeetia Wayuunaikiru'u.

Wikipeetia Wayuunaikiru'u es la edición en wayuunaiki de Wikipedia. Cuenta con 470 artículos a la fecha de hoy.

Sukua Wikipeetia sulu'u woumainkat[anaataa | anaataa anüliaa]

Piantuaipa aainjünüin tü outkajawaa saa'u wikipeetia süpüla ashajünaa soo'omüin tü pütchikalirua eekat sulu'u Incubadora amünakat eere ja'yain müinma tü ashajünaka paala.