Akotchajülee sünülia:Wayuu naatajatü akua'ipa

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüsü süchiki nakuwa'ipa na wayuu waneejatüka akuwa'ipa:

  1. Aimara
  2. Maya
  3. Náhuat
  4. Mapuche
  5. Warii
  6. Yanomami
  7. Taíno

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Wayuu naatajatü akua'ipa"

Tüseenaka 2 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 2.