Wikipeetia:Luma namüin na wayuukana

Tü Wikipeetia

¡Jamayaa pia Wikimedista Wayuu!

Juweewe so'uka'i, 18 Apüriirü nou chi juyakai 2024Yaaya pünteerü anain supushuwa'a tü pütüjaweeka aa'u

Sukuwa'ipa tü pütchika otta akaalijiaapala

Wikipeetia o'ttusu yaawala, cho'ujaayülia akumajaanüin soo'omüin sukuwa'ipa süpüla anashaatainjatüin

Akaalijiaapala[anaatawaa suurala]

Sukuwa'ipa tü pütchika[anaatawaa suurala]

Wikipeetia ashajünüsü süpüla kottuinjatüin tü akuwa'ipaka sulu'u internet, shiasa'a, sükajee müin sukuwa'ipa, cho'ujaashaatasü anain süshajia otta sukuwa'ipa süpüla nayaawatüinjatüin na wayuukana

Wakuwa'ipa sünain a'yatawaaka[anaatawaa suurala]

Süpüla paashajai wamaa[anaatawaa suurala]

Süpüshii Wikipeetia[anaatawaa suurala]

Wikipeetia shi'ijipajeejatü shi'yataaka anain tü Fundación Wikimedia. Jutatüsü otta mainma anüiki shi'ipajee.
Meta-Wiki – Shikiipülee supushuwa'a aa'innaka süka Wikimedia
Wikipütchimaajatü – Pütchimaajatü taashisü
Wikidata – Akotchajiaapülee supushuwa'a atüjalaka
Wikiachikimaajatü – Kasachikimaajatü ashajünaka natuma na wayuukana
Wikiekirajaaya – Süpülajana karalo'uta eekai taashin akuwa'ipa
Wikiquote – Akotchajiaapülee sünüiki wayuu eekai kekiin
Wikisource – Akotchajiaapülee karalo'uta eekai taashin
Wikiwuchiirua – Akotchajiaapülee sünülia wuchiirua süpa'apünaa mmapa'akalü
Wikimedia Commons – Süpülajana ayaakuwairua