Akotchajülee sünülia:Eküülü shiküin wayuu

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Yaaya ashajünüinjatü sukuwa'ipa tü shikaka na wayuukana:

  1. Wa'aa
  2. Püla'ana a'ajaawushi
  3. Waanama'a
  4. Süsha kaa'ula
  5. Süchuwala

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Eküülü shiküin wayuu"

Tüseenaka 25 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 25.