Akotchajülee sünülia:Eküülü shiküin wayuu

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüinjatü sukuwa'ipa tü shikaka na wayuukana:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Eküülü shiküin wayuu"

Tüseenaka 32 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 32.