Akotchajülee sünülia:Ja'anasia wakuwa'ipa

Tü Wikipeetia

Yaaya ashajünüinjatü süchikuwa tü süwashirüinka sukuwa'ipa wayuu:

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Ja'anasia wakuwa'ipa"

Tüseenaka 13 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 13.