Uujolu

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Uujolu.

Uujolu (alijunaiki: Chicha) shia wane asüüshi, otta wainma sukua'ipa saainjia. Müsü saa'in awarianta natüma naa kanüliakana Chibcha cha'aya Ecuador, Bolivia otta Perú. Aainjunüsu süka maiki, wane pünajüt uuchejeekuwat.[1]

Tü uujotkat shia wane asüüshi e'nnaajünüsü ma'in sulu'u tü mmakalüirua chakat Centro América otta Ameerika Uuchejee süpülapünaa nantüin naa alijuna cheje'ewaliikana España. Tü uujotkat shia wane asüüshi anasü süka saapüin emiraa sümüin wayuu, asünüsü sünain a'yatawaa, süpüla waraitaa otta süpüla arüleeja mürüt.

Uujolu sünain wane alapajaa[anaataa | anaatawaa suurala]

Jiet sünain aainjaa uujolu

Paalale'eyan sümaiwa, nnojolüiwa'a tü ayüüjajayaaka tü maikikat süpüla uujoluin; akünajünüsü tü maikikat je süchikijee ejetünüsü sulu'u wane iita süpüla sü'lakajünüin, eesü müleka süsirujunui süka'ipa. Tü uujotkat aainjunüsu süpüla asünaa sünain wane outkajawaa otta süpüla eeinjatüin shia waneepia sulu'u wane miichi, sükajee shiain nasüin naa wayuukana waneepia otta nasüin naa ayaatshiikana.

Tü uujotkat eesü waneepia sünain wane alapajaa süka ka'üliain shia süpüla wainma wayuu. Asünüsü sümaa tü eküülü kale'ujatkat otta sümaa tü aipa'ajatkat. Aainjunüsu mülo'in süpülapünaa wane outkajawaa natüma naa jieyuukana.

Süpüla talatüinjatüin saa'in tü ouktusükalüirua otta süpüla nnojolüinjatüin ouktüin jamü cha'aya jepiramüin.

Tü maikikat aralajünüsü shiroku wüin wane ai süpülapünaa su'uujunuin. Waneemüin ka'ikat, ayüüjaanüsu tü maikikat, süchikije ejitünüsü shiroku wüin süpüla youlain shia, asatünüsü süpüla sükatalain tü su'utakat. E'itaanüsü wüin süpüla sulu'u wane wayeeta so'u siki, ejitünüsü sulu'u wayeetakat tü maiki ayüüjaawushikat. Poolotopa wüinkat, o'yotünüsü tü youlakat yooluwai, ojuruttunasu yauleeruwai suulia jotüin shiinalu'u. Janyunkapa shia ashakitinnüsu.

Akatatnusu tü okotunuijatka, aputaa müsia tü awuinpajanuinjatka, saamatapa shia ka'akasü suukala, paneera shiale. Eesü süsünüle sünain ma'akai.

Sukua'ipa saainjünapa uujolu[anaataa | anaatawaa suurala]

Süka piama liiura maiki mariiyo'u, wüin otta müsia suukala.[2] Tü maikika aralajünasu shiroko wüin wane ai supülapüna su'lakajanüintu. Süchikejee wane ka'i, ayüüjaanüsu tü maikika sia tü apütaaka ejitunüsu sulu'u wane iita sümaa wüin, süchikejee tia akatajünusu tü wüinka suulia tü süsekat. Eitaanüsü wüin saa'u sikika maka'a piama litro. Poolotapa shia ejitunüsu maikika ayüüjuushika sünain 40 minuta, ajurulajaanüsu mainmatua süpüla nnojolüintu jotüin mmolu'ujee sünain, süchikejee o'yotunüsu tü shiiraka maikika saa'u otta müsia ajuruttunusu sünainmüin 15 minuta soomüin. Mapan keraapa shia ejitunüsu suukala siia eitajaanüsu sümüin wayuukanairü.

Kulaalayaawatia[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Süchikua Uujolu sulu'u Ameerika Uuchejee
  2. Uujolu Wayuu