Ju'uluku jukuwa'ipa kamaneewa

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ju'uluku jukuwa'ipa kamaneewa: Kojutusu tü kamanewaakalü jutuma wayuu, anasü pütchi nümüin wayuu kamaneekai, kamaneeshi ain münüshi. Ekirajünüshii wayuu jünaijee tepichiiwaáya jünain asakaa wayuu jünain pansaawaa asouttia namüin wayuu laülayuu nnojoliire nasaküin, wayuu malasü münüsü eekai mamanein, kachuntiawaisü asakiaa natuma wayuu namüin laülaayuu:

Jukuwa'ipa asakia[anaataa | anaatawaa suurala]

 • Jamaaya taata.
 • Jamaaya ta'laüla.
 • Jamaaya tepaya.
 • Jamaaya tawala.
 • Jamaaya walee.
 • Jamaaya tashimia.
 • Jamaaya taanee.
 • Jamaaya machon.
 • Jamaaya maatein.
 • Jamaaya nii wairü.
 • Jamaaya jintulaa.
 • Jamaaya jintülee,maimane...

kojutusu natuma wayuu tü pütchikalüiruwa süpüla kamalain namüin na aapaajüshiikana.