Ir al contenido

Akotchajülee sünülia:E'irukuu wayuu

Tü Wikipeetia

Esta categoría agrupa los linajes wayuu. El principal artículo es E'iruku.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "E'irukuu wayuu"

Tüseenaka 18 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 18.