San Rapaeelü Majana

Tü Wikipeetia
San Rapaeelü Majana
Wanteera San Rapaeelü Majanajatü Escudo San Rapaeelü Majanajatü
Mma Wenesueela
Mmapa'akalü {{{mmapa'akalü}}}
Anüiki aashajaanüka {{{anüiki aashajaanüka}}}
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai 1 msnm
Saja'apüin mmakalü n/d
O'ttusu no'u: n/d
Nanoujaka anain: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 49.320 way. (2005)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 388,35 way./km²
Nayaawase: n/d
Shikiipü'ü müinma yaa: n/d
Koorika postaala münaka: 4044
Nayaawase süpüla kachuweera: 0262
Ee'iyalaaya walekerü: http://www.alcaldiademara.gob.ve

San Rapaeelü Majana (alijunaiki: San Rafael del Mojan) jiia wanee pueulo antünakaa anain sunain 41 km chejee alijunapiapa'a Marakaaya. Shiia ein outkajain sukuwaitpaa tü mmakat Maara, akumajaasu sunain juyaa 1872. Sunainje mmakat Kolomwia wat'talüsu souje 30 km chaamüin wopumüin.

Suchukuwaje[anaataa | anaatawaa suurala]

Sukumajaaiwa alaatusu chaa juyaapüna 1832, chaa jumaiwa shiiaiwa wanee mma'ipa su'umana Marakaaya. Eesü ku'yamairu ee müin sunüiki kaa sunulia San Rapaeelü Majana shiiajasü apünaka sunain juyaa 1841.

Tü palajanaka sunain keepia sulü tü Mmakat Maara shiia tü Palaajewai. Münusu kaa e'shii wanee piachii Mohan nunulia, chii makaai erajünashatashi sutuma kusinayuu, chaa wattalümüin Uuchipüna Andes jee waneeyan mma antusu kusina sunain erajaa sukuwaitpaa nümana chii piachiikai. Sulaatapa kai, tairü tü alijunaka antusu nümana piachiikai Mohan sutuma müin joolü, awanajasu nunulia müin Mojan sutuma makaa apütaasü sunulia tü pueuloka.

Sunain waneeirü ashajaana kaa chii Mohan münushi shiiain sunulia tü supüshuwayale piachiikalirua sunain akalia makaa soou mmakat Maara, sutuma müin shiia anuliaka a'panaka supüla mmakat. Tü achiiruaka münaka shiia a'apanaka sutuma tü karalo'uta Marakaayajewai ¨Tü Shimüinsuka¨, erajaanaka sulü ee'iyalaayaka A4 sunain ashajaana so'ü kai 6 Settiempüre so'ü juyaa 2009.

Musuu sunüiki tü karalo'utaka: Tüirüa ¨Mohanes¨ jiia waneeirüa piachii ayataaka jünain anakünaa so'ü sukalia sun'tapaa tü alijunaka epaainyajewai. Jünain Wawuinshe Marakaaya eeshi waneeshi ee mioü nukuwaitpaa, mashaatashi kaa eesü kusina ee antüin chejee wattaje nunainmüin supüla ni'irajain sukuwaitpakat. Chii maakai kusina Mohan kepiashi soou pichii wuinkana, müin mioü nukuwaitpaa eitanusu sunuliaka tü pueuloka müinkanain ¨Moján¨. Ayatusu joolü sunulian tü outkajapüle sunain mmakat Maara.

San Rapaeelü Arkanjeel (San Rafael Arcangel) niia sulaamainka tü pueuloka, yalejee münusu müin joolü San Rapaeelü Majana. Tü kepiaka sulü pueuloka münusu ¨Majaneera¨ kajamüin kepiashi sulü Outkajapüle sunain Mmakat Maara, eesü supüla mü'nüin Maarense. Joolükana tü ekaa anain pueuloka San Rapaeelü Majana akümujushi atuma sainjüinka tü Rialaa Cetulaa, apünusu supüla arüleeja mürüt müin tü kaa'ulaa jee apünajaa koko. Suchikeje makaa akumujunusu piichi yalejee ainjunusu tü karateerü müin tü Woliwaa jee karateerü 2

Ayatawaa jee Sukuwaitpaa Mmaka[anaataa | anaatawaa suurala]

Ovejos en El Moján.

San Rapaeelü Majana shiia ein outkajain ayatawa jee alüwakajatü'pütchi kajamüin kürusasü ein antüin tü karateerü antakaa chejeewai Marakaaya jee Karouya siia eesü wanee anüwapülee ein ajuitüin anüwaa chaamüin wattapüna sunain mma shiroko wuin San Katchon, Sawanetaa Mentoosa, mma shiroko wuin Sapaara jee mma shiroko wuin Towas.

Sutuma jalaapünain sukuwaitpaa mmaka jee shiian wanee pueulo ee shaawantain anüwaa jee aloojüin jimee, tü shiataaka anain jiia waneepiia tü alooja jimee. Müin sukuwaitpaa sunain alooja akumujunusu wanee Pülasa Aloojülü'palaapüna (Plaza el Marino) ein wanee shiakuwaa jiimira aloojülü'palaapüna sumaa najaapülüin palankaa soou wanee anüwaa, tü makaa supülaasü kaajutaka Wuinka Marakaaya sumüin tü pueuloka San Rapaelü Majana. Sukuwaitpaa juyaapüna akalia, jiia ein maima ayatakaa anain, San Rapaelü Majana shiiajasü wanee mma anaaka apüla apünajaa mankaa, wayaawa, uwaa jee niperoo.

Wayuukana'alü kepiiaka sulü shiia tü kusinayuu Palaajewai jee Wayuu, palajanakaa antunusü anain sotpaa suwatalee wuin. Eesü mmakatpüle pejee sunain 100 meetüra sa'atoü sotpaa Wuinka Marakaaya, tü makaa akumujushi chaa jümaiwa so'ü akalia po'loo shikiipünamüin sutuma joktai antakaa chejee palaamüin. Sunain juyaapüna 1980, tü pueuloka münusu shiiain ein o'ojüin tü Wiyaalowos jee shi'ichi reinakaa, eesü mojükoo sunain kajamüin tü wuin erütusu sutuma wasuraa ajütunaka sulü; joolü tü alijunaka ounusu chaamüin palaa chejeewai Wajiira.

Shi'ipajee sukua'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]