Akotchajülee sünülia:Suuria

Tü Wikipeetia

El principal artículo de esta categoría es Suuria.

Ee'iyalaayaakalüirua sulu'u tü akotchiraayanüliee "Suuria"

Tüseenaka 12 ee'iyalaaya naya sulu'u ee'iyalaayaaka tüü, supushuwa'a sünainjee 12.