Karateerü

Tü Wikipeetia
Karateerü pejee sünain Karouya.

Karateerü (alijunaiki: Carretera) jia wane wopü eere alatüin eeke ee'in, jütatüsu'u namüin na wayuukanairü eere alaatein chaapünai. Akumajanüsü süpüla alatüin Kemion; maima sukuwaitpaa karateerü otta müsia oünusü wattamüin chaa sünain waneeirü mma, eesü müin sunulia: autopista, türoonkalü, avenida, cayee jee waneeirü.