Patricia Velásquez

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Patricia Velásquez
Patüriisia

Ayaakua Patricia Velásquezjatü
Ayaakua Patricia Velásquezjatü

Shipijana Patricia Velásquezjatü
Shipijana Patricia Velásquezjatü

Ka'i jemeiwaa shia: 31/01/1971
Jaleje'ewalü: Marakaaya
E'irukuu:
Suumainpa'a: Wenesueela
Koleejia eere tepichiiwa'a shia:
Ekijaapülee mülo'u eejatülee:
Shi'yataaka anain: Ashatut peliikula


Patricia Carola Velásquez Semprún (Marakaaya, Suuria, Wenesueela, 31 Eneero sünain juyaka 1971) shiakat a'yataasu sünain ashataa ayaakuwa otta müsia sünain akumalaa peliikula, shiakat süchon wayuu akaisa'a o'unüsü wattamüin jo'uuchoinwa shia, chajatü kepian cha Püransia otta müsia cha Meejiko.

Süchikimaajatü[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü shi'ika shia Lidella Sempürun wayuu wenesueelajatü, a'yataapüsü sünain ekirajawaa[1] oo'ulaka müsia süshikai nia chi Dr. Aquiles Velásquez, niakai süchon alijuna antaka wenesueelamüin cha sümaiwa, cheje Eipaainya, niakai waraittui ma'in sutuma tü ni'yataainka, aka jamüin sümaajachi UNESCO[1]. Waraittusu shiakat waneepia sutuma shi'yataainka, sutuma tia shi'raajüin mmakat eepünai su'unüin süpüla ee'iyataa küülüla ashe'ein otta müsia sünain ja'yaa sulu'u peliikula müinka saa'in ¨La Momia¨ eere shiiyaakuwajain sukuwa'ipa Anck-Su-Namun[1] tü ma'aka sünain juyaka 1999, süchukua'a sünain juyaka 2001 sümaa El Regreso de la Momia, otta müsia süchikeje sümaa ayaakuwaka "Fidel" cha sünain juyaka 2002. Ja'yapüsü shiakat sulu'u tü pürokurama "The Celebrity Apprentice" nümaa chi alijunakai Donald Trump. Alatapünaasu sulu'u Ugly Betty cha sünain juyaka 2010.

Majayüiwa shia kamalainsü sümüin ashataa sukuwa'ipa wayuu süpüla ee'iyatüna sulu'upüna telewision, o'ttasü palajana sünain ayonnaja süchikeje ekerotusu sünain Majayüt Wenesueela eere saapain sünülia ¨Peninsula de la Guajira¨, akaisa'a nnojotsü akanajüin, sutuma tia ajutajaasü tü sukuwa'ipaka süpüla wattain tü süchiküka süma'ana alijuna; mapan chajatü Milan, New York otta müsia Paris, sünain waraittaaka etnnajünashaanasü, mapan a'yataasü namaa alijunaka müinka naa'in Lagerfeld, Chanel otta müsia Dior.

Sünain juyaka 2002 sükumalaain wane outkajaapülee eere akaaliijünüin wayuu, sünülia shia Fundación Wayuu Taya[2] süpüla a'yatawaa sünain achotchajiraa kasa süpüla eitajaa namüin na wayuukana kepiaka cha Wajiira. Sünain juyaka 2009 süpüla ka'i 20 maayoulu cha alijunapiapa'a Nueva York aapünüsü sümüin wane karalo'uta eere anain sünülia sutuma tü saa'inraaka namaa na wayuukana, sünülia na aapaka karalo'uta sümüin shia Women Together otta ONU.

Wayuu Taya süpüla akaaliija[anaataa | anaatawaa suurala]

Fundasionko Wayuu Taya akumalaasü sünain juyaka 2002 sajapülu'ujee Patricia Velázquez süpüla sükaalijüinjatü na wayuukana kepiaka sulu'u mmakat Wajiira cha Suuria. Tü süchajaaka shiakat sümaa tüü shia akaalija otta süpüla akumalaa sukuwa'ipa wane pütchi anaka süpüla awalakajaa namüin napüshua'a wayuukana tia süpüla natüjaainjatü a'yatawaa sünain tü naa'inraka müinka saa'in susu, süi, kato'ui otta wane kasa. Sünain juyaka 2005 aa'injünüsü tü palajatka aa'innajatü kanüliaka Luma, sünain tü ma'aka eitajünüsü eküülü namüin na wayuukana, awalakajaanüsü pütchi anasü otta müsia anaketnüshi 175 tepichi wayuu otta ekirajaanüshi na neikalirua süpüla a'yatawaa sünain aainjaa.

Joolu'u tü Fundasionko Wayuu Taya eeipaa suma'ana 42 wayuuirua a'yataka chaa Wajiira, otta müsia mapeena tü fundasionko miyo'ujajeesü otta sükaalijawein na waneeirua tepichi kusina eeka sulu'u su'umain Wenesueela.

"Tepichi Talatshi", Niño Feliz shia sünülia tü palajatka ekirajaapüle tepichi sutuma Wayuu Taya, sulu'u tü ekirajaapülekalirua eikünüshii wayuu sulu'u wayuunaiki otta müsia alijunaiki.

Tü Pürokurama "Atijalaa saa'u Ekirajawaa namüin Wayuukana", sulu'u alijunaiki Tecnología Para La Educación del Wayuu süpülajatü ekirajawaa sünain atijalaa namüin na tepichikana süpüla natüjaainjatü süchiki wane komputatoora otta süpüla naapainjatü sukuwa'ipa sulu'u wayuunaiki. Tü E.U. Jesús Redentor shia palajanaka eere ekirajaanüin tepichi süka pürokuramaka sümaa atijalaa.

"Sukumajaya" Lugar de Hacer süpülajatü na jieyuukana süpüla natüjaainjatü einaa susu, kanasü, süi otta müsia tü kasa nakumajüin wayuukalirua. Sünain kashika Apüriirü sünain juyaka 2011 Patricia Velazquez antusu süpüla aapaa tü Koleejiaka "Mogu" cha mmakat Maara.

Sünüiki shiakat müsü yaa: "Takaalijawee amüin na tepichikana, cho'ujaasü takaalijüinjana naya. Mainmashi naya nnojotka ekirajaanüin, tanouktawee amüin tü naa'inkalirua süka tü taa'inraaka. Waya wapüshua'a müliapüshii sutuma nnojolu'uin wama'ana tü aijirawaaka ne'e süka waa'in, ja'itairü tayakat, akatsa'a tatüjaa aa'u aka shiain süka tüü we'itaaka ya'aya süpüla nekirajaaiwa eejerü o'ttain naa'in süpüla wawanajainjatü nakuwa'ipa".

Ayaakuwaa eere a'yataain shiakat[anaataa | anaatawaa suurala]

 • Pali'irua Sükalujutu ka'i sulu'u alijunaiki: Cenizas Eternas (2011) sumaa Marakarita Karenas.
 • Zapata- Sülapüin chi miyo'u (2004) numaa Alfonso Aráu.
 • Mindhunters (2004) namaa Renny Harlin otta müsia Nicole Wills.
 • Fidel! (2002) namaa David Attwood otta Mirta Díaz Balart.
 • Suleejia tü Momia (El Regreso de la Momia) nümaa Stephen Sommers otta müsia Meela/Anck-Su-Namun.
 • Turn it up (2000) nümaa Robert Adetuyi.
 • San Bernardo (2000) nümaa Joan Potau.
 • Facade (2000) nümaa Carl Colpaert.
 • Nena, olvídame (2000) sümaa Lisa Krueger.
 • Tü momiaka (1999) nümaa Stephen Sommers müin Anck-Su-Namun.
 • No Vacancy (1999) nümaa Marius Balchunas.
 • Beowulf (1999) nümaa Graham Baker.
 • Eruption (1997) nümaa Gwyneth Gibby.
 • El Jaguar (1996) nümaa Francis Veber.

Attaale eemüinre[anaataa | anaatawaa suurala]

Süchiki Patricia Velazquez

Ee'iyatia waleketpülee[anaataa | anaatawaa suurala]

 1. 1,0 1,1 1,2 Süchikimaajatü Patricia Velasquez Aloha
 2. Patricia Velasquez y su fundación