Meejiko

Tü Wikipeetia
Meejiko
Wanteera Meejiko Escudo Meejiko
Alijunapiapa'a mulo'usuka Meejiko D.F.
Wayuuirua sulu'u {{{je'rashin_wayuuirua_sulu'u}}}
Miichi eere na ekiipü'ükana {{{miichi eere na ekiipü'ükana}}}
Anüiki aashajaanüka Alijunaiki
Nanülia na cheje'ewaliikana {{{nanülia na cheje'ewaliikana}}}
Ekiipü'ükai müinma yaa {{{ekiipü'ükai müinma yaa}}}
Natneetse {{{natneetse}}}
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai n/d
Saja'apüin mmakalü 1.972.550 km²
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 129.875.529 way. (2023)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: n/d
Koorika postaala münaka: n/d
Nayaawase süpüla kachuweera: n/d
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Meejiko (alijunaiki: México; Estados Unidos Mexicanos) shia wane mma saa'uje Ameerika.