Karalo'utapülee

Tü Wikipeetia

Karalo'utapüle (alijunaiki: biblioteca) Wane miichi/pichii eere sunajanuin watta saali karalo'uta supüla ashejeera anatushi jee akatajushi supüla shiirajanuin jee saanapajunuin. [1]

Jamusu sukua'ipa shiataya[anaataa | anaatawaa suurala]

Eeshi wane wayuuirua süpuuyakana tuu karalo'utapülekat watta saalia tuu natijalakaa sunain karalo'uta. Nayaa ayatakana sülu tuu karalo'utapülee

Soomuin tuu putchikat[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. concepto en español