Kashi

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Kashi

Kashi (alijunaiki: luna; ayaawase: ☾) Shiia chii kashikai e'ewaika aipawai, chii kashikai süleeyatüin tü mmakat juyaawai. Aipawai, süleejirüin süwaralaka kaika sütuma ti'ia kawaraalasü. Maima sukuwaitpa natüma wayuukanairü jee siia kusinakalirü soou mmakat, kojütsü natümairü.

Tü sülaktain sülii eküatoorü shiia 3474 km, nnia chii jaraikai kashii mioüka main sünain a'yatawaajiraaya kai. Süchiikeje kaikai, niia chii e'ekai jayain main soou sirümaka.

Tü kashikaa shiane'e tü waneeshiakaa shüliwala yaaje'ewotkaliiyaa leeyatekaa sa'atalu'upünaa tü mmakaa 385 mil kiloometüro pejepünaasünain tia.

Shia tü ja'raijatukaa shüliwala mülo'ushaanain sulu'u tü sistema solar münakaa. Sükalia sünain süle'eyalüin mmanakaa 28 kai