Ir al contenido

Mma

Tü Wikipeetia

Mma (alijunaiki: Tierra; ayaawase: 🜨) Tü mmakat. Shia eere kepiain wayakana kato'uchiikana, sulu'usü tü kanüliakat sütüma alijuna "Sistema Solar", sulu'usü tü apüleewaa apünüinkalü nüchikijee chi ka'ikai. Shia shipiapalaka watta ma'in saalin mürüt, wuchii, jimee, je watta ma'in saalin alijuna otta wayuu y je shia ne'e eeka alu'u kataa o'u sümüiwa'a. Sü'ünnaa je iipünaa sünain Tü Mmakat eesü shüliwalairua je jolotsüirua, otta eeshi chi Ka'ikai je chi Kashikai. Tü Mmakat leeyatüsü na'ato'u chi ka'ikai, maa'ulu yaa, 366 sukua, aküjashi süchiki 366 ka'i, wane juya tia. Tü Mmakat eeshi wane su'uyaajana, waneeshia ne'e, nia chi kashikai, eeirü maa aka 4530 "millón" juya sünain eein nia sa'ato'u; nia jashichiwaika atüma tü süshikat palaa, lotüsü Tü Mmakat nütüma je niiyatte'erüin sukua Tü Mmakat.

Partes de Tierra[anaataa | anaatawaa suurala]

La estructura de la tierra está formada por tres elementos físicos: La Litosfera (elemento sólido), la hidrosfera (elemento liquido) y la atmósfera (elemento gaseoso) la combinación de estos tres elementos es la que hace posible la vida en nuestro planeta.

Ahora las capas que forman la tierra son:

  • Núcleo interno
  • Núcleo externo
  • El manto
  • La corteza

Tü Mmakat naajüin naa wayuukana[anaataa | anaatawaa suurala]

Tü Mmakat shia tü miyo'usükat wei, je süle'eru'ujee Tü Mmakat jemeishii naa wunu'ukanairua, kato'uchi je piratüsü Tü Mmakat natüma. Naa wunu'ukanairua wayuu paalainka, miyo'uyuu ma'i naya je atüjashii ma'i, kekiishi ma'i, kettaapa tü na'yataainkalü wunu'ujaashii maa aka maa'ulu. Nachikijee naa wunu'ukanainnua antüshii naa Uchiikana, naya napüshua'a naa she'ekana Tü Mmakat je naa mürülü miyo'uyuukana, motsoyuunnuu je naa katünajakana, naa waawatakana.

La naturaleza de Mma según el wayuu,