Ka'i

Tü Wikipeetia
Ka'i
Ka'i

Ka'i (alijunaiki: sol; ayaawase: Chi ka'ikai nüchon Araliatuy Warattuy sümaa Sawai pi'yuushi .otta musia nia cho'ujaashi sümüin tü mapa'akalü warattüinjatü ma'i, shia oulaka müsia aliuuka, anasü ma'i niyolojo jemioushiipa nia sükalia eeme'rawaa süpüla natuunkai naa murutchenkana otta jo wayuu.

Chi ka'ikai anashi süpüla atüjaanajatüin saa'u waka'lia, eme'riijaa sükua wenshi, tü woushikalü.

Atardecer 4:00 pm encerramiento de animales a los corrales. Fijo mi posición con la ubicación del sol y determinó una hora.