Wayuunaiki (karalo'uta)

Tü Wikipeetia
Portadas del periódico Wayuunaiki.

Karalo'uta Wayuunaiki shiia sunulia wanee karalo'uta ashajunaka a'alü tü anüikika Wayuunaikiru'u, tü karalo'utaka alüwakajat pütchii siia achikiimajaatü so'ü sukuwaitpaa Wayuu sunain mma Wajiira chaamüin Kolomwia siia soou mma'ipakat Suuria ein Wenesueela. Akatajülü münaka siia alataka sumaa Wenesueela, soou Ameerika Uuchimüin siia wayuu kusina soou mmakat supüshuwale siia kassa ee aa'inrüma'in. Akumujunusu so'ü juyaa 2010 sutuma Jayariyu Farías Montiel[1][2].

Shiia wanee karalo'uta kakaliaka sunain kashiiwai, ashajunusu a'alü alijunaiki siia wayuunaiki chaa mmakat Wenesueela, eitajanusu chaamüin Kolomwia (Wajiira) siia mma'ipakat Suuria. Ayatasu sunain aküjaa achiiki sukuwaitpaa tü pueuloka Wayuu siia waneeirü pueulo kusina soou Ameerika Uuchimüin.

Sunain juyaa 2010 akujunusu suchukuwaje sulü Püroküraama Mmakat'püna supüla Ajutala tü Anüiki'pala (PIDC) kanainjeka tü UNESCO, antusu anainmüin pienchii'pü akanajaa.

Achiikimajatü[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Periódico Indígena Wayuunaiki nominado a premio de la UNESCO. Noticia al día.com
  2. Jayariyú: Nia wanee karalo'uta Wayuunaiki especializado münaka suma Wenezuela, suma Suramérica wayuu aa'inrüma'in. Aló Presidente