Ir al contenido

Ameerika Uuchimüin

Tü Wikipeetia
Maapa Ameerika Uuchimüinjatü.

Ameerika Uuchimüin (Alijunaiki: América del Sur) shiia mmakat chejeka molümüin sunainje mmakat mioüsuka Ameerika. Ekuwatoorü naa pasanain sunain Ameerika Uuchimüin shiia áapaka mioü sa'ata mma sunainje Ameerika kajamüin chaain achirua sunainje Mmakat Ameerika ipunamüin.

Tü Ameerika Uuchimüin sotpasuu Wuinka Atülantikaa jee Wuinka Pasiipikaa wanee sunainje wopumüin siia tü wanee chaa wuinpumüin, siia tü Palaaka Kariwe (Mar Caribe) sumaa Wuinka Atülantikaa antusu soou Ameerika Uuchimüin palaamüin sunain siia mólümüin sunain. Sumioüshe mmakat shiia 17,8 miyon Km² tü makaá shiia 42% sumioüshe mma Ameerika siia 12% sunainje mmakat supushuwale, kepiasu sulü 6% tü wayuukaliru soou mmakat.

Sulü Ameerika Uuchimüin eesü 12 (po'loo piamamüin) mmakat, tü shiia: Wurasiirü, Arüjentiina, Woliiwia, Chiire, Kolomwia, Ekuwatoorü, Kuyaana, Parawaai, Peruu, Surinam, Uruwai siia Wenesueela kaajatu eipaa karalo'üta kalüko mmakat chejee palaa Kariwe müin sain Türinitaa je Towaako kaa pejein sunain Wenesueela saatoü supalaashe.

Tü mmakat antaka sunain Palaa Kariwe shiia Kolomwia, Wenesueela, Kuyaana, Surinam siia Türinitaa je Towaako siia'yaa Kuyaana Püransesa (Mmakat sainjüin Püransia) sumaa Aruuwa, Kurasai siia Wonaire sainjaka Mmakat Molükoo (Países Bajos) tü makaá erajunusu sukaa anülia Kariwe Ameerika'nain Uuchimüin (Caribe Sudamericano).

Siia chejekaa molümüin sunainje Ameerika Uuchimüin tü Wurasiirü, Arüjentiina, Chiire siia Uruwai erajunusu sukaa anülia Konoo Mólümüin.

Chaa soou Mmakat eesü anaa kepia sutuma anaain sukuwaitpaa sutuma ein maima kassa sulü müin sain tü Palaa, tü Wuitushika, eesü washiraka sulü; Kolomwia siia Wenesueela káamanasu Palaa Kariwe, sulüsu tü mmakat Uuchikana Andinoo siia sulüsu tü mmakat chejee Amasonaas sutuma tü makaá eesü maima washiraka sulü tü miamaka mmakat siia maima kassa sulü müin sain Uuchi, Palaa, Juyaapüle Uuchimüin, Shawajale Wuin, Maa Aapünajie, siia ekee ein soou mmakat tuirúa, eesü supüla shiian tü Mmakat Washitshataka soou Maa supushuwayale