Ir al contenido

Ekirajiapülee Suuria

Tü Wikipeetia
(Aluwataanüsü sünainje Tü Ekirajupüle Suuria)
Shiyaakuwa LUZ

Tü Ekirajuiapülee Suuria, LUZ (alijunaiki: La Universidad del Zulia) shiia wanee ekirajapüle taashi'akuwaitpaa, antunusu anain soou mma'ipakat Suuria ein Wenesueela, shiia wanee ekirajupüle sumüin eke ein; antusu anainwa 65.000 ekirajanusuka sunain püreekürato siia posskürato, eitajushii sunain 11 pakuttade sulü tü alijunapiapa'a Marakaaya siia piama nu'uküleo, wanee chaa alijunapiapa'a Kawima siia waneeyan chaa Puntoo Pijoo, mma'ipakat Patkon. Eesü sunain 27 koleejia, ekirajasu anainwa 56 kareera kapülajanaka siia 100 posskürato.

Eesü sulü 4.000 ekirajakat; eesü sunainwa tü aküjaalana pütchii supüla aküjaa tü alataka alüpüna tü Ekirajupüle Suuria, müin tü Karalo'uta LUZ, antaka sumaa Kai'iwai Shimüinsuka (alijunaiki: Diario La Verdad); Raawia LUZ, walekerü: https://web.archive.org/web/20181115120440/http://radio.luz.edu.ve/, sulü tü rialü 102.9 FM sumüin Marakaaya, 97.5 FM sumüin San Rapaeelü Majana jee 107.9 FM sumüin Puntoo Pijoo; Tvluz shiia ein erajunüin sunainka siia ein suwalekerü Tü Ekirajupüle Suuria shiia http://www.luz.edu.ve ein eiyatunüin sukuwaitpaa LUZ

Suchajaaka achiiki tü Ekirajupüle Suuria[anaataa | anaatawaa suurala]

Estudiantes Wayuu en LUZ

Tü Ekirajupüle Suuria sunainje suchajaaka shiiesü tü ekirajaaka alijuna soou mma'ipakat Suuria, tü makaa shiia:

 • Shiiesü wanee intitusionka akumajaka kassa sumüin cho'oujaka sumüin alijuna, sunainje tü anaawaka siia achecheraa tü atijaaka aküjanaka sutuma tü ekirajaasuka, tü makaa supülasu anatiraa sukuwaitpaa mmakat Wenesueela siia awanaja müjaaka sunain alijuna ee ayatajein.
 • Ekirajaa sunain anaawa püropesional ee atijaain sukuwaitpaa ayatawa sunain kassa
 • Ainja kotta sumaa wanee Ekirajupüle soouka waneeyan mma
 • Amaimaja kareraa sumüin ee atijein ain sunain, ajutala sumüin wayuu ee matnetshein supüla awalaja wanee Ekirajupüle ee kajutüin

Achikii Tü Ekirajupüle Suuria[anaataa | anaatawaa suurala]

 • Su'uyashe sukumujunüin: 11 de septiempüre so'ü 1891 (121 juyaa)
 • Ekirajanusuka: 65.000 sunain
 • Rector: Jorge Palencia

Pakuttade siia Kareera kanainjeka[anaataa | anaatawaa suurala]

Universidad del Zulia

*Aküronomiia:

 1. Aküronomiia
 • Arkitekturaa siia tiseñoo:
 1. Arkitekturaa
 2. Tiseñoo Kürapikoo
 3. Ciencias Económicas y Sociales
 4. Atministürasion je Empüresaa
 5. Kontatüriia Püblikaa
 6. Economía
 7. Sociología
 • Ciencia Juriitikaat siia Sociales
 1. Terechoo
 2. Ayatawa Sosialü
 3. Ciencia Politikat
 • Humanidades siia Educación
 1. Licenciatüraa jünain Comunicación Social: Mención Periodismo Impreso
 2. Licenciatüraa jünain Comunicación Social: Mención Periodismo Audiovisual
 3. Licenciatüraa jünain Publicidad siia Relaciones Públicas
 4. Letras (Ashajaa)
 5. Filosofía
 6. Educación: Integral
 7. Educación: Orientación
 8. Educación: Ciencia siia Tecnología sunain tü Educación
 9. Educación: Biología
 10. Educación: Química
 11. Educación: Matemática siia Física
 12. Educación: Achukuwaje (Historia)
 13. Educación: Geografía
 14. Educación: Pre-escolar
 15. Educación: Anüiki Joolüjatü (Idiomas Modernos)
 16. Educación: Física, Deportes siia Recreación
 17. Bibliotecología jee Archivología
 • Experimental sunain Artes
 1. Artes Plásticas
 2. Artes Escénicas siia Audiovisuales: Yonna (Danza) / Teatro / Artes Audiovisuales
 3. Jayechii (Música)
 4. Museología
 • Experimental sunain Ciencia
 1. Matemática
 2. Física
 3. Química
 4. Biología
 5. Computation
 6. Antüropolojia (Antropología)
 • Ingenieria
 1. Civil
 2. Petürolio
 3. Mecanica
 4. Geodesia
 5. Quimica
 6. Electrica
 7. Industrial
 8. Kaasü (Gas)
 • Medicina
 1. Medicina
 2. Bioanálisis
 3. Enfermeria
 4. Nutürision siia dietética
 • Odontologia
 1. Odontologia
 • Ciencias Veterinarias
 1. Medicina Veterinaria
 • Animación
 1. Stop Motion

Tü Ekirajupüle Suuria, eesü sumana wanee püroyectaa supüla akumaja wanee shipiia LUZ chaamüin suriiamüin sunain Wuinka Marakaaya, ein tü mma'ipakat Suuria, supüla anaateraa tü achajawa ekirajapüle uniwersitariio siia apaa sumüin tü mmakat makaa ekirajaale majutüin