Ir al contenido

Surinam

Tü Wikipeetia
Surinam
Republiek Suriname
Ripoliku Sranan
Wanteera Republiek Suriname Ripoliku Srananjatü Escudo Republiek Suriname Ripoliku Srananjatü
Alijunapiapa'a mulo'usuka Paramaribo
Wayuuirua sulu'u 246.132
Miichi eere na ekiipü'ükana
Anüiki aashajaanüka neerlandésinaiki
Nanülia na cheje'ewaliikana
Ekiipü'ükai müinma yaa
Natneetse
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai 0 - 1.230 msnm
Saja'apüin mmakalü 163.821 km²
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 632.638 way. (2022)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 3,9 way./km²
Koorika postaala münaka: -
Nayaawase süpüla kachuweera: +597
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Surinam (alijunaiki: Surinam; neerlandésinaiki: Suriname) shia wane mma saa'uje Ameerika.