Ir al contenido

Türinitaa je Towaako

Tü Wikipeetia
Türinitaa je Towaako
Republic of Trinidad and Tobago
Wanteera Republic of Trinidad and Tobagojatü Escudo Republic of Trinidad and Tobagojatü
Alijunapiapa'a mulo'usuka Puerto España
Wayuuirua sulu'u 37.074
Miichi eere na ekiipü'ükana
Anüiki aashajaanüka inküleenaiki
Nanülia na cheje'ewaliikana
Ekiipü'ükai müinma yaa
Natneetse
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai 0 - 940 msnm
Saja'apüin mmakalü 5.131 km²
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 1.405.646 way. (2022)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 264 way./km²
Koorika postaala münaka: -
Nayaawase süpüla kachuweera: +1 (868)
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Türinitaa je Towaako (alijunaiki: Trinidad y Tobago; inküleenaiki: Trinidad and Tobago) shia wane mma saa'uje Ameerika.