Chiire

Tü Wikipeetia
Chiire
República de Chile
Wanteera República de Chilejatü Escudo República de Chilejatü
Alijunapiapa'a mulo'usuka Santiago
Wayuuirua sulu'u 6.269.384
Miichi eere na ekiipü'ükana
Anüiki aashajaanüka Alijunaiki
Nanülia na cheje'ewaliikana
Ekiipü'ükai müinma yaa
Natneetse
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai 0 - 6.893 msnm
Saja'apüin mmakalü 756.102 km²
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 18.549.457 way. (2023)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 24 way./km²
Koorika postaala münaka: -
Nayaawase süpüla kachuweera: +56
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Chiire (alijunaiki: Chile; República de Chile) shia wane mma saa'uje Ameerika Uuchimüin.