Atkawaa Woyakaajatü

Tü Wikipeetia
"Batalla de Boyacá" de Martín Tovar y Tovar.

Atkawaa Woyakaajatü (alijunaiki: Batalla de Boyacá) shiia atkawaaka shimüinsuka so'ü sukettajie siia sajalajie anaain tü Outkajapüle Ajutajie'ka tü Jeketka Kuranadaa (Campaña Libertadora de Nueva Granada) siia tü atkawaaka Kajutkaa so'ü tü anaaka soou Ameerika Uuchimüin tü makaa ainjunusu sutuma tü alijuna sumaiwa.

Tü Atkawaaka ainjunusu chaa kai 7 (Akaratshi) akostoulü so'ü juyaa 1819, saatoü tü suwatale wuin Teatinos, saatoü mma Tunja. Tü atkawaaka ajalajasu suchukuwaje 77 (Akaratshi Shiiki sumaa Akaratshi) kai suchukuwaje ainjunuin tü Outkajapüle chejee Wenesueela nutuma chií ajutalakai mma Simoon Woliwaa, atkashikai sumaa tü alijunayuko kamanakaa sumaiwa tü mmakat Wenesueela chejee Epaainya .