Ir al contenido

Epaainya

Tü Wikipeetia
Epaainya
Wanteera Epaainyajatü Escudo Epaainyajatü
Alijunapiapa'a mulo'usuka {{{alijunapiapa'a mulo'usuka}}}
Wayuuirua sulu'u {{{je'rashin_wayuuirua_sulu'u}}}
Miichi eere na ekiipü'ükana {{{miichi eere na ekiipü'ükana}}}
Anüiki aashajaanüka {{{anüiki aashajaanüka}}}
Nanülia na cheje'ewaliikana {{{nanülia na cheje'ewaliikana}}}
Ekiipü'ükai müinma yaa {{{ekiipü'ükai müinma yaa}}}
Natneetse {{{natneetse}}}
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai n/d
Saja'apüin mmakalü n/d
O'ttusu no'u: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u:
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: n/d
Koorika postaala münaka: n/d
Nayaawase süpüla kachuweera: n/d
Nayaawase sulu'u internet: n/d

Epaainya (alijunaiki: España)