Ir al contenido

Taachira

Tü Wikipeetia
Panteera Taachirajatü.
Maapa Taachirajatü.

Mma'ipakat Taachira (Alijunaiki: Estado Táchira) Jia wanee mma'ipakat saakaje 23 (Piama Shiiki sumaa Apünüin) mma'ipakat yaa Wenesueela. Shia saa'a oumainkat tüü, yalasü see'ruupünaa tü uuchikalü, pasanainpünaa sünain tü Cordillera de los Andes amünakalü. Tü oumain shikiipükat shia San Cristobal, wane pueewulo mulo'u, eere waima kapiiya, shipia tü pülaskaluirua wayuu sümaiwa. Iklesia San José, otta müsia waima museeya (museos) e'iyataka kasa sümaiwajatü. waima jo tü pueewulochenkana saa'ato'upunaa. Eere suweetüin tü Estado Taachira shia saa'u tü juya 1561, ayale'erasü so'ujee tü a'yatawaakalu mulo'usü, apünajaa, oikawaa. Shia saa'a tü ka'i mulo'uka ma'i, shia sünainjee tü apünajaakalü kepein, anaka ma'i atumawaa. Mulo'u mulo'u musujo'o shia.