Ir al contenido

Turompa

Tü Wikipeetia
Turompa 2
Ala'ulakai Hector Castillo wayuu Uliana che'jeewoi julu'u tü mmakat Jachitüma'ana eere ni'irajattain jüka tü turompaka chaya wuinpumuin.

Turompa: tü turompakat, ee'irajeeria wayuu. Aainjuushi jüka kachueera natuma kakaliainnuu wayuu, nnojoliajee ma'i jukoroloin wayuu, jiasa'a jünaatünaka, jüpüla mi'iroulin otta jia'alajinnüintüin jünain eemerawaa juchiki a'yatawaa otta, mekeeraa müsia arüleejaa; ee'irajeeria kayeesü, a'yaatünüsü jüka ajapiraa, ke'ira müsia awaraluwaa, ayunnusü ji'irayaain, jayeechi, ji'ira wayuu, ji'ira mürülü. tü turompakat nü'uyalajirüin wayuu toolo nümüraajülee wayuu jierü, eere nia jünain arüleejaa otta eere jutkataa jutuma wayuu otta ma'inrüinre nia aturompjaashi.