Kaasha

Tü Wikipeetia
Kasha wayuu

Kaasha (alijunaiki: Tambor) Tü kaashaka akumajünüsu suka wanee súsaa wunuu, sutaa anner, paa'ata, piama kashera.

Kashaka nimiiraa chií wayuukei, antútúnushu eere wanee lapuu, oulaka eere wanee jimot sunain majayulit atalajünusü soü supüla anainjatüin sukuaipa watta kai. Sukuaipa tu Kashaka: koyosu, piama so'u wane ipuna o'ulaka wanee molü eitanüsü so'ulupana süta anner kasutay, ejitanüsu süka wanee wunuu jalechon satulupüna ejitanüsu süka süta anner awayayunusü süma pali süpüla josojuintuin, ejitanüsu süttotapana süpüla sünajunüin shiirainn. Eeirajinüsu süka piama kashera. Wanee eemira eerajüshiin, tü shiirainka eesü süpüla mojo'u a'in oulaka talatat.

Süchükua shiirain; atalajunusü sünain Yonna süma asawa tü shiirainka jiyataschonsü, o'ulaka süpüla suwachiraa ama tü shiirainka amulounusü süpula atalajaa nain na wayukanairûa