Ir al contenido

Watkisimeeta

Tü Wikipeetia
Watkisimeeta
Wanteera Watkisimeetajatü Escudo Watkisimeetajatü
Mma Wenesueela
Mmapa'akalü {{{mmapa'akalü}}}
Anüiki aashajaanüka {{{anüiki aashajaanüka}}}
Jalapünaasü  
• Nümülo'use nuulia palaakai 566 msnm
Saja'apüin mmakalü n/d
O'ttusu no'u: n/d
Nanoujaka anain: n/d
Wayuuirua eekalü sulu'u: 1.750.000 way. (2011)
• Süyaawase wayuuirua sulu'u: 1093,75 way./km²
Nayaawase: n/d
Shikiipü'ü müinma yaa: n/d
Koorika postaala münaka: 3001, 3002
Nayaawase süpüla kachuweera: 0251
Ee'iyalaaya walekerü: http://www.alcaldiadebarquisimeto.gob.ve


Jeketü Sekoowia chaa Watkisimeeta (alijunaiki: Nueva Segovia de Barquisimeto, Barquisimeto) jiia wanee alijunapiapa'a sulü Mma'ipakat Laara soou Wenesueela.