Aliuuka

Tü Wikipeetia
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Süchikuu aliuuka

Aliuuka (alijunaiki: tarde) shia tü süyaawaseka tü ka'ikaa wanaa sümaa o'unuin chi ka'ikai otta süpülapünaa nüntüin chi kashikai.[1]

Aliuuka sümüin wayuu[anaataa | anaatawaa suurala]

Aliuukapünaa na wayuukana akotchajiraashi nepialu süpülapünaa nu'unuin nuwarala chi ka'i jo müsia suulia ma'wain naya sa'aka piyuushi müleka nnojorülee kashikai.

Shi'ipajee sukuwa'ipa[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Tarde, diccionario