Anneerü

Wikipeetiajee
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Annerü

Anneerü (alijunaiki: carnero, ovejo) shia wanee mürüt cha Wajiira, aapaanusu supüla mürüla sutuma Wayuu sünülia sütüma atijakaa shia Ovis Orientalis Aries. Tü makaa antitnüsü chejee Mmakat Muflon chaa Orientee Meriaa sütüma alijuna chaa sumaiwa, tü anneerü apaanüsü süpushu'ale kasa sünain sütüma Wayuu; tü sütakalü aapanüsü supüla ainjaa Wankeeta müsia süjapü koucha; tü soikalü aapanüsü süpüla aainjaa maawui, tü shi'irükukat ekünüsü, otta müsia süchiira asünüsü ujoolü. Kaatousu sunain 18 (Poloo Mekisai) müsia 20 (Piama Shikii) juya.

Cha'ya Wajiira eesü anain Mürütka süpüla a'imajünaa sümaa ka'ulayuu, tü kama'anakalü waima washirapala akajamüin sülatapa wane kasa, ouktaa, achuntunaa, achajaanüsü wanee jo wainma mürülü supüla shiyanjatüin ekiiraa, saa'u ekawaa sünain alapajaa otra müsia sünain Ayu'laa Jiipü. Ja'itairü shiyainjatüin süpüla awalaaja apunta otra müsia pasiruaa achajaanüsü ka'ula otta jo anneerü. Choujasu sümüin ouutsu süpüla shiküinjatüin yolüjaa, müsiaka sa'in süpüla majayut sujuitapa sünaijee sutta.

Anas kama'anaa mürüt cha Wajiira. Eere aippia shiküin, wuin süsüin, nnojotpaa awaraijünüin süpa'pünaa mmakat Wajiira. Aikünüsü shi'iruku anneerü otta müsia shi'iruku ka'ula müinka sain shi'iruku paa'a yalaa Pala'aipo'u, Marakaaya, Maikou, Uribia müsia supüshuwale woumain Wajiira