Ir al contenido

Paaluwachon

Tü Wikipeetia
Achekajulee Süt Neetse Mma Mülousuka Paalüwachon (Wenesueela)

Pueulo

Paaluwachon (alijunaiki: Pueblo de Paraguachón) antunüsu anain saa'u mmakat Wenesueela otta müsia Kolompia. Shia wane pueulo saa'u mma Wajiira, cha palaaje sünain mmakat Kolompia siia palaaje saa'u mmakat Suuria. Pejesü sünain alijunapiapa'a Maiko'u süpüla 8 km wiinnaa sünain.[1] Pejesü sünain pürunteraa sumaa Mmakat Woliwariana Wenesueela je siia ee ajaat'tüin tü kareteraa 90, troncal del Caribe sulu'u alijunaiki. Sülatapa Wenesueelamüin epe'ipajasü sumaa kareteraa (Troncal) 6 antakaa chaamüinre Alijunapiapa'a Marakaaya

Kulaalayaawatia[anaataa | anaatawaa suurala]

  1. Paalüwachon püruntera sümaa Wenesueela